Informace pro klienta
obr

Informace pro klienta

 1. Tento dokument je nedílnou součástí „Záznamu z jednání s klientem“. Účelem je naplnění informační povinnosti dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoPZ").
   
 2. Uvedené informace v záznamu jsou pojišťovacím zprostředkovatelem /podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem předkládány klientovi nebo pojistníkovi, reps. od klienta vyžadovány před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné při její změně.
   
 3. Informace o registraci pojišťovacího zprostředkovatele / podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele je veřejně dostupná a klient si ji může ověřit na internetových stránkách České národní banky (www.cnb.cz) nebo na adrese Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03.
   
 4. Pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn vykonávat zprostředkování pojištění pro více pojišťoven. Na základě žádosti klienta mu sdělí, se kterými pojišťovnami je oprávněn pojištění sjednávat.
   
 5. Podřízený pojišťovací zprostředkovatel je ve své činnosti vázán pokyny pojišťovacího zprostředkovatele, jehož jménem a na jehož účet jedná.
   
 6. Pojišťovací zprostředkovatel / podřízený pojišťovací zprostředkovatel zakládá své doporučení klientovi na analýze nabídky pojišťoven, své doporučení poskytuje na základě analýzy dostatečného počtu pojistných produktů nabízených na trhu tak, aby podle odborných kritérií doporučil uzavření pojistné smlouvy odpovídající potřebám a požadavkům klienta.
   
 7. Pojišťovací zprostředkovatel / podřízený pojišťovací zprostředkovatel na požádání poskytne klientovi informace o způsobu jeho odměňování.
   
 8. Pojišťovací zprostředkovatel / podřízený pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojistitele převyšující 10 %. Pojistitel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %.
   
 9. Pojišťovací zprostředkovatel/PPZ nejsou oprávněni inkasovat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění.
   
 10. Pojišťovací zprostředkovatel/PPZ svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy klienta, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.
   
 11. Klient bere na vědomí, že pojišťovací zprostředkovatel /PPZ v souvislosti se svoji činností nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.
   
 12. Pojišťovací zprostředkovatel/PPZ jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu své činnosti a nesmí je zneužít ve svůj prospěch nebo prospěch jiného.
   
 13. Pojištění je poskytováno v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami příslušné pojišťovny. V těchto dokumentech je rovněž uvedená i podrobná charakteristika produktu.
   
 14. Klient může podat stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele /podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele písemně v ČNB na úřadu státního dozoru v pojišťovnictví, popř. žalobu je možno podat u příslušného místního soudu. Klient může podat stížnost na činnost podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele na adrese pojišťovacího zprostředkovatele uvedené v „Záznamu z jednání s klientem“.
   
 15. Pojišťovací zprostředkovatel má sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu při výkonu činnosti pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta na území Evropy ve smyslu Zákona č. 38/2004 Sb. ze dne 17.12.2003 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a v souladu se zákonem č. 278/2009 Sb. ze dne 22.07.2009 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví, část 3, čl. IV.
   

F-LBB/IK/2018-1

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

 

obr
LB Brokers s.r.o. 2018