Kodex etiky
obr

Kodex etiky pojišťovacího makléře

I. Úvodní ustanovení

Naše činnost se řídí zásadami, které jsou uvedeny v Kodexu etiky pojišťovacího makléře

Tento kodex respektuje Kodex etiky v pojišťovnictví schválený Českou asociací pojišťoven a řídí se normami vydanými v Kodexu etiky Asociací českých pojišťovacích makléřů, úzce navazuje na jeho ustanovení, stanovuje etické normy a zásady jednání a chování při zprostředkovatelské činnosti pojišťovacího makléře.

Posláním Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven (ČAP) je napomáhat prosazování korektních vztahů na českém pojistném trhu a přispět k jeho zdravému vývoji.

Pojišťovací makléř musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem.

II. Obecné zásady chování

 • jako nezávislý zprostředkovatel pojištění respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech
 • je povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta
 • při své činnosti se důsledně vyvaruje všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách
 • veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy
 • dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracujících VZ po profesionální etické linii
 • disponuje takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta
 • je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu

III. Zásady chování zaměstnanců a spolupracujících VZ

Zaměstnanci a spolupracující VZ společnosti LB Brokers se řídí těmito etickými normami:

 • důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
 • vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
 • dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví
 • dodržují přísně pravidla etiky, zejména nesmí zneužít svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nesmí nikdy obdobné výhody sami nabízet či poskytova
 • nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy
 • v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání

IV. Zásady chování ve vztazích ke klientům

Zaměstnanci a spolupracující VZ společnosti LB Brokers se řídí následujícími pravidly:

 • uplatňují zdvořilý a korektní přístup ke všem klientům
 • zájem klienta je vždy vyšší než zájem vlastní a trhu
 • dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů, které se dozvěděli v rámci své činnosti. Mlčenlivost zachovávají i po skončení své činnosti.
 • poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • nesjednávají pojištění s klienty, kteří projevují spekulativní záměry.
 • jsou odpovědni za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musí umístit pojištění za cenu a podmínek uvedenou v cenové nabídce
 • nesmí učinit nelegální kroky i navzdory přání klienta
 • mají vždy uzavřeno pojištění profesionální pojištění
 • v případě, že mezi makléřem a klientem působí další subjekt, musí být tato skutečnost klientovi vždy sdělena

V. Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám

Zaměstnanci a spolupracující VZ společnosti LB Brokers dodržují zejména tato pravidla:

 • mají aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chovají nestranně a profesionálně, vyvarují se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některé z pojišťoven
 • s pojistiteli udržují dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci
 • nejsou nikdy závislí na kterékoliv pojišťovně

VI. Uplatňování Kodexu v rámci společnosti LB Brokers

 • Kodex etiky pojišťovacího makléře je závazný pro celou společnost LB Brokers.

F-LBB/KE/2018-2

 

 

obr
LB Brokers s.r.o. 2022