Reklamační řád
obr

Stížnost / reklamace

Jméno:
Příjmení:
Ulice, č.p.:
Město:
Telefon:
E-mail:

Název společnosti:
Kontaktní osoba:
Sídlo spol.:
Telefon:
E-mail:
 
Obsah stížnosti / reklamace s uvedením údajů nezbytných pro řešení stížnosti / reklamace.

Tvrzené skutečnosti je klient povinen doložit, je-li to možné, zejména formou kopií dokumentů tvrzené skutečnosti osvědčujících.
 
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Reklamační řád společnosti LB Brokers s.r.o.

LB Brokers s.r.o.
Luční 615, Jičín 506 01, IČ: 642 57 142
Tel.: +420 603 517 956
E-mail: klient @lbbrokers.cz

 • Společnost LB Brokers vykonává svoji činnost prostřednictvím sítě svých smluvních partnerů s náležitou odbornou péčí.
 • Společnost LB Brokers klade důraz na dlouhodobou odbornou přípravu svých spolupracovníků vázaných zástupců (VZ) a dbá na jejich korektní přístup ke klientovi.
 • Cílem práce společnosti LB Brokers je zabezpečit plnění smluvních závazků vůči svým obchodním partnerům a spolupracujícím VZ, zejména zajistit dlouhodobé plnění individuálních požadavků klientů, jejich očekávání a potřeb.
 • Tento reklamační řád se vydává za účelem vyřízení případných stížností / reklamací na činnost spolupracujících vázaných zástupců (VZ), jednatelů a zaměstnanců společnosti LB Brokers.
 • Tento reklamační řád upravuje postupy podání stížnosti/reklamace ze strany klienta společnosti LB Brokers s.r.o.
 • Společnost LB Brokers je vždy připravena rychle a vstřícně řešit chyby a technické nedostatky, které při vykonávaní zprostředkovatelské činnosti mohou vzniknout.

 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI / REKLAMACE

lze podat těmito způsoby:

 1. prostřednictvím webových stránek společnosti
 2. elektronickou poštou: klient@lbbrokers.cz
 3. písemnou formou na adresu společnosti
 4. osobně v písemné formě na sídlo společnosti

Společnost LB Brokers s.r.o. upřednostňuje předkládání stížnosti/reklamace písemnou formou prostřednictvím webových stránek www.lbbrokers.cz a elektronickou poštou.

LB Brokers vede evidenci stížnosti/ reklamaci v Knize stížností a reklamací. Kniha je vedena oddělením správy pojištění.

 

NÁLEŽITOSTI STÍŽNOSTI / REKLAMACE

Klient je povinen uvést své identifikační údaje:

 • jméno a příjmení klienta (FO), adresa, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.
 • název společnosti (PO), kontaktní osoba, sídlo společnosti, kontaktní údaje, kam bude odeslána zpráva o přijetí reklamace a zahájení reklamačního řízení.

Klient je povinen dále uvést:

 • obsah stížnosti/reklamace s uvedením údajů nezbytných pro řešení stížnosti/reklamace, uvést např. číslo poj. smlouvy, název produktu, o který se jedná, dále uvést co nejúplněji a srozumitelnou formou popis způsobu, jak byl klient dotčen na svých právech a případný návrh řešení, či požadavek, jak má být stížnost či reklamace vyřešena.
 • tvrzené skutečnosti je klient povinen doložit, je-li to možné, zejména formou kopií dokumentů tvrzené skutečnosti osvědčujících.

 

VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI / REKLAMACE

Lhůta pro vyřízení stížnosti/reklamace je do 30 pracovních dnů od přijetí stížnosti/reklamace společností LB Brokers.

V uvedené lhůtě bude klientovi oznámen výsledek reklamačního řízení a to písemnou formou v podobě doporučeného dopisu na adresu klienta uvedenou v reklamačním formuláři případně na jeho uvedenou e-mailovou adresu.

V případě, že nelze stížnost/reklamaci uzavřít do 30 dnů od jejího přijetí, bude o tomto společnost LB Brokers informovat klienta písemně nebo telefonicky.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat od klienta doplnění stížnosti/reklamace tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena třicetidenní lhůta k vyřízení stížnosti/reklamace a to do doby doručení doplňujících údajů klientem na sídlo společnosti LB Brokers.

Pokud klient není spokojen s vyřízením stížnosti/reklamace, může se písemně obrátit na jednatele společnosti, v daném případě počíná běžet nová 30denní lhůta pro vyřízení stížnosti/reklamace.

 

Opatření proti podvodům a protikorupčnímu jednání

V případě podezření na protikorupční jednání či podvod ze strany VZ, nechť klient tuto skutečnost nahlásí vedení společnosti.

Tento reklamační řád byl schválen vedením společnosti LB Brokers s.r.o.

V Jičíně dne 31. 03. 2019

F-LBB/RŘ/2018-2

 

obr
LB Brokers s.r.o. 2020